Những vấn đề khi bảo đảm bằng bảo lãnh tài sản bảo đảm hoặc bằng uy tín của bên thứ ba

23/06/2021, 10:04

Việc cá nhân hay doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh là một hình thức giao dịch diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải tất cả các cá nhân, doanh nghiệp đều có đủ tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình khi làm thủ tục vay vốn nên xuất hiện giao dịch đề nghị bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản bảo đảm hoặc bằng uy tín. Mặc dù giao dịch trên cơ sở tự nguyện

Nguồn: Luật Hilap