CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

05/04/2021, 11:44

VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - Giấy chứng nhận đăng lý hoạt động khoa học và công nghệ số A - 2327 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 28/12/2020. Viện trưởng: ThS Nguyễn Thị Hồng Liên

VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIETNAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ECONOMIC (VITE)
Cơ quan chủ quản:
Hiệp hội Những người lao động Sáng tạo Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng lý hoạt động khoa học và công nghệ: số A - 2327 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 28/12/2020
Viện trưởng: ThS Nguyễn Thị Hồng Liên

Chức năng

Viện Kinh tế Công nghệ Việt Nam là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, truyền thông, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và tự động hóa để thực hiện các đề án, dự án, chương trình và đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các lĩnh vực chủ yếu được nghiên cứu ứng dụng là: kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, truyền thông, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và tự động hóa. Đồng thời sẽ mở rộng hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, khoa học trong và ngoài nước để tiếp thu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, để tài, dự án trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, truyền thông, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và tự động hóa.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án; Chuyển giao công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học và đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.